כתבה בבלוג

גן כיופון ילד פלא

9.5.15סיכוםשבועי

מאי 09. 2015 | מאת אורית בנדור

הוריםיקריםשלוםרב,השבוע למדנו עלל"גבעומר,דקלמנו"אשאשמדורהל"גבעומרהנהבא"וגם"זרדים,עצים,קרשים,קורות,מדליקיםפהמדורת"!ביוםד'הדלקנומדורהקטנהבחצר,ישבנוסביבהושרנושיריחג,אכלנותפוחיאדמהטעימיםמןהמדורהוהיהלנושמח...
כמוכן,צבענווציירנובצבעיהאשמדורות,שיחקנובבצקבצבעיהאשוהיהלנוכיף:)
בחוגמוזיקהחגגנוורקדנובזוגותובמעגליםשירימדורה,בחוגאפייההכנועםרחליעוגתטורטלבנהעםציפוישוקולד,ליקקנווטעמנוהיהיאמייאמי....בחוגתנועההתעמלנובאמצעותהגאיםצבעוניים,הרמנו,הורדנו,סובבנו,גלגלנוומאודנהנינו!
נקבלבברכהאתשיליהמתוקהשהצטרפהלמשפחתינוונאחללהקחיטהמהירה:)
שבועטובמלאבאהבה,
אוריתומשפחת"כיופוןילדפלא".